Stiftet 1994

 

Vssk Vedtekter Linker Medlemsinfo. Forhandlere
Kjøp og salg Bilder Festival Løyper Hjem

Vedtekter.

 

             1 Formål

 •  
 • Virke som interesseorgan for scootereiere/brukere og enkeltmedlemmer til fremme av fornuftig bruk av snøscooter i utmark, i balanse med natur, dyre- og planteliv, grunneiere og samfunnsinteresser.

  Samarbeide med sentrale myndigheter, næringslivet og organisasjoner i spørsmål angående snøscooter i utmark og på islagte vassdrag.

  Drive holdningspåvirkning, informasjons- og kunnskapsformidling angående bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

  Arbeide for organisert bruk av snøscooter i utmark i samarbeide med andre aktive klubber, merkede løyper og fastlagte traseer (områder), og medvirke til klare og fornuftige regler for slik bruk av snøscooter og kontrollutøvelse.

 •     2 Virksomhetsområde

 • Valdres Snøscooterklubb (VSSK) skal virke innenfor hele Valdres.
 •     3 Ansvar

 • Klubben og medlemmer bør bidra aktivt til at målene i §1 kan nås.
 •              4 Styret

 •  
 • Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer samt to varamedlemmer. Disse velges på årsmøtet. Styrets medlemmer skal fordeles mest mulig over hele Valdres. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Avgjørelse fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederen med dobbelt stemme. Styret skal arbeide aktivt til fremme av klubbens formål, og utføre det som besluttes på årsmøtet. Styret skal videre forestå all korrespondanse med Snøfor, være saks-forberedere for årsmøtet, foreta innkreving av kontingent, sørge for ajour-førte medlemslister til enhver tid.
 •           5 Forslag

 •  
 • Forslagsrett har alle medlemmer som er tilsluttet VSSK Forslag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Benkeforslag kan opptas på årsmøtet dersom møtet beslutter det.
 •           6 Vedtektsendring

 •  
 • Endring av disse vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsforslag skal være sendt klubben til uttalelse minst 14 dager før årsmøtet.
 •         7 Oppløsning

 •  
 • Oppløsning av VSSK kan kun skje etter 2/3 flertall. Disponering av VSSK's midler ved en oppløsning besluttes på det siste årsmøtet.
 • E-post til klubben